Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky www.katysworldbazaar.sk (ďalej len „Webová stránka“) je spoločnosť drobna s.r.o., so sídlom Nad tehelňou 2306/11, zapísaná v obchodnom registri, ktorý je vedený Okresným súdom Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 36754/R, IČO: 51 826 852, DIČ: 2120797657, email: katysworldbazar@gmail.com (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Webová stránka je luxusný online bazár zameraný na predaj oblečenia a módnych doplnkov luxusných značiek (ďalej len „Tovar“). Na Webovej stránke je zverejnený príkladný zoznam akceptovateľných značiek.

Predávajúcim Tovaru môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Predávajúci“).

Kupujúcim Tovaru môže byť (i) fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo (ii) akákoľvek iná osoba, napríklad (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Kupujúci“).

Predávajúci a Kupujúci podľa článku 1.4 bod (i) sú vo vzťahu k Sprostredkovateľovi v postavení spotrebiteľa (ďalej len „Spotrebiteľ“).

Sprostredkovateľ nie je predávajúcim Tovaru, ale prevádzkovateľom Webovej stránky, prostredníctvom ktorej a podľa dohody s Predávajúcim vyvíja činnosť, aby Predávajúci a Kupujúci mali možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu vo vzťahu k Tovaru (ďalej len „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti so sprostredkovaním kúpy a predaja Tovaru zo strany Sprostredkovateľa, a ktoré sa realizujú na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to či už prostredníctvom Webovej stránky, emailu, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácií umožňujúcich komunikáciu, napríklad Facebook, Instragram a WhatsApp (ďalej spolu len „Prostriedky diaľkovej komunikácie“). Zmluvné strany sa písomne môžu dohodnúť na odchylnej úprave od týchto VOP. Takéto odchýlne dohody majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Zmluvy podľa týchto VOP sa uzatvárajú na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je možné ich uzavrieť v slovenskom jazyku.

Vzťah medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim

Vzťah medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim sa okrem VOP riadi najmä ustanoveniami o sprostredkovateľskej zmluve podľa §774 až 777 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vystupuje ako záujemca o uzavretie Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj ním špecifikovaného Tovaru a Sprostredkovateľ ako sprostredkovateľ, ktorý pre Predávajúceho za odmenu vyvíja činnosť za účelom obstarania príležitosti uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim (ďalej len „Sprostredkovateľská zmluva“).

Predávajúci môže Sprostredkovateľovi navrhnúť uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy tak, že vyplní formulár na Webovej stránke v časti „Chcem predať“, v ktorom uvedie (a) potrebné informácie o Tovare vrátane kúpnej ceny (ďalej len „Kúpna cena“), a fotografie Tovaru urobenú pri dennom svetle v dobrej kvalite vrátane fotografie znázorňujúce opotrebovanie alebo vady Tovaru, a zároveň (b) svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailovú adresu a číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Predávajúci zodpovedá za úplnosť a správnosť informácií o Tovare a jeho identifikačných údajov a za to, že sám vyhotovil fotografie Tovaru, že tieto fotografie nie sú autorským dielom tretej osoby a že nepochádzajú z tretích zdrojov, napríklad stiahnutím z webovej stránky. Predávajúci vyplnením formuláru ďalej potvrdzuje a zodpovedá za to, že je výlučným vlastníkom Tovaru, nadobudol ho v súlade so zákonom (napríklad kúpnou zmluvou) a Tovar je originálnym výrobkom (nie je napodobeninou).

Obdŕžanie návrhu na uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy Sprostredkovateľ Predávajúcemu Kupujúcemu potvrdí na trvanlivom nosiči, napríklad emailom alebo iným Prostriedkom diaľkovej komunikácie. Doručením tohto potvrdenia ešte nevzniká zmluvný vzťah. Po doručení návrhu Sprostredkovateľ skontroluje jeho obsah a po kontrole potvrdí Predávajúcemu prijatie návrhu na jeho emailovú adresu. Doručením tohto potvrdenia je Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená. Sprostredkovateľ je vždy oprávnený požiadať Predávajúceho o dodatočné potvrdenie obsahu návrhu (napríklad písomne alebo telefonicky), dohodnúť sa na jeho úprave alebo zmene. Ak Sprostredkovateľ navrhne Predávajúcemu uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy v upravenej podobe a Predávajúci príjme takýto návrh, je Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená v momente, kedy Predávajúci doručí Sprostredkovateľovi jeho akceptáciu. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Môže tomu byť napríklad, ak Tovar nespĺňa požiadavky Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, je opotrebovaný, zničený, existuje podozrenie, že nie je originálny alebo v minulosti zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu VOP.

Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Predávajúci je oprávnený počas platnosti a účinnosti Sprostredkovateľskej zmluvy sám vyvíjať činnosť smerujúcu k predaju Tovaru. V prípade, že Tovar predá sám Predávajúci, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Sprostredkovateľa, čím dôjde k ukončeniu Sprostredkovateľskej zmluvy. Sprostredkovateľ následne zabezpečí stiahnutie Tovaru z aktívnej ponuky na Webovej stránke. Po ukončení Sprostredkovateľskej zmluvy je Sprostredkovateľ oprávnený ponechať si fotografie Tovaru a mať ich zverejnené na Webovej stránke a sociálnych sieťach, nie však ako aktívny Tovar na predaj, ale ako referenciu, napríklad s dodatkom „Predané“. Pre vylúčenie pochybností, platnosť a účinnosť licencie podľa článku 2.7 VOP nie je dotknutá zánikom Sprostredkovateľskej zmluvy.

Predávajúci a Sprostredkovateľ sú povinní oznamovať si navzájom všetky dôležité okolnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu.

Po uzatvorení Sprostredkovateľskej zmluvy bude Sprostredkovateľ podľa svojho uváženia zverejniť ponuku Tovaru na Webovej stránke, ako aj na sociálnych sieťach. Spolu so zverejnením ponuky Tovaru Sprostredkovateľ uvedie len informácie o Tovare a nezverejní identifikačné údaje Predávajúceho z dôvodu ochrany jeho osobných údajov.

Predávajúci uzatvorením Sprostredkovateľskej zmluvy poskytuje Sprostredkovateľovi podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon („Autorský zákon“) nevýhradné bezodplatné oprávnenie (ďalej len „Licenciu“) k výkonu práva použiť fotografie Tovaru, ktoré mu poskytol podľa článku 2.2 VOP (ďalej len „Dielo“), a to v územne, množstevne a vecne neobmedzenom rozsahu a všetkými známymi spôsobmi použitia, a to na celú dobu trvania majetkových práv autorov, vrátane súhlasu Dielo zverejniť, označiť Dielo svojim obchodným menom, dokončiť Dielo, zmeniť Dielo, alebo iný zásah do Diela, ako aj spájať ho s inými dielami a zaradzovať ho do súborných diel, postúpiť Licenciu alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v úplnom alebo čiastočnom rozsahu udelenej Licencie (sublicencia) akejkoľvek tretej osobe. Udelenie sublicencie a postúpenie Licencie nemusí mať písomnú formu. Zánik Sprostredkovateľskej zmluvy nemá vplyv na trvanie Licencie. Ustanovenie článku 5.9 VOP tým nie je dotknuté.

Za obstaranie uzavretia Kúpnej zmluvy v súlade so Sprostredkovateľskou zmluvou ma Sprostredkovateľ nárok na odmenu vo výške 10% z Kúpnej ceny, ak sa Predávajúci a Sprostredkovateľ nedohodli na odmene v inej výške (ďalej len „Odmena“). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu v momente uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa článku 3.15 VOP. Predávajúci splnomocňuje Sprostredkovateľa na prijatie Kúpnej ceny, resp. Preddavku (na Kúpnu cenu) a jej prevod na účet Predávajúceho v súlade s článkami 3.8 a 3.15 VOP. Sprostredkovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Odmeny oproti pohľadávke Predávajúceho na pohľadávke Predávajúceho na prevod Kúpnej ceny. Sprostredkovateľ po uzatvorení Kúpnej zmluvy prevedie Predávajúcemu Kúpnu cenu zníženú o Odmenu Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zároveň doručí Predávajúcemu faktúru.

Uskutočnením návrhu na uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy Predávajúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou návrhu je aj povinnosť zaplatiť Odmenu. Odoslaním objednávky Predávajúci ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP. Na tieto VOP je Predávajúci dostatočným spôsobom pred zaslaním návrhu upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci je od Sprostredkovateľskej zmluvy oprávnený odstúpiť podľa článku 4 VOP.

Vzťah medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim

Na Webovej stránke je zverejnená ponuka Tovaru Predávajúcich. Nejedná sa o ponuku Sprostredkovateľa.

Všetka ponuka Tovaru na Webovej stránke je informatívneho charakteru a nepredstavuje ponuku na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Za účelom ochrany súkromia na Webovej stránke je zverejnená ponuka Tovaru bez identifikácie Predávajúceho. Identifikácia Predávajúceho bude Kupujúcemu poskytnutá v neskoršom štádiu, po uskutočnení objednávky Tovaru.

Sprostredkovateľ nie je Predávajúcim, neposkytuje preto možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote od prevzatia Tovaru a neposkytuje na Tovar záruku za vady Tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka, nejedná sa však o spotrebiteľskú kúpnu zmluvu, preto Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu záruku za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru.

Objednanie Tovaru a zaplatenia preddavku

Záujem o kúpu Tovaru oznámi Kupujúci Sprostredkovateľovi tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vloží vybraný Tovar, ktorý je súčasťou ponuky na Webovej stránke a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka (ďalej len „Objednávka“). Kúpna cena zahŕňa cenu za vybraný Tovar umiestnený v košíku, ako aj poplatky za dopravu. Pred odoslaním Objednávky Kupujúci vyplní svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresu dodania Tovaru. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci tiež možnosť Objednávku skontrolovať a meniť, najmä meniť obsah košíka, adresu dodania Tovaru a spôsoby platby. Kupujúci odošle Objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v Objednávke sú Sprostredkovateľom považované za správne. Kupujúci má kedykoľvek pred odoslaním Objednávky možnosť opraviť chyby, ktoré urobil.

Cena Tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na Webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Objednávka sa nepovažuje za návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, keďže v momente uskutočnenia Objednávky nie sú Kupujúcemu oznámené identifikačné údaje Predávajúceho. Objednávka je považovaná za prejav záujmu Kupujúceho na kúpe Tovaru, na základe ktorej sa Sprostredkovateľ bezodplatne zaväzuje, že informuje Predávajúceho o uskutočnenej Objednávke a vyzve ho, aby urobil voči Kupujúcemu návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy spolu s doručením Tovaru (ďalej len „Rezervačná zmluva“). Rezervačná zmluva zaniká uzatvorením Kúpnej zmluvy a prevodom Preddavku na účet Predávajúceho (po odpočítaní Odmeny). Počas platnosti Rezervačnej zmluvy Sprostredkovateľ ponechá na Webovej stránke a sociálnych sieťach Tovar zverejnený, avšak s dodatkom „Rezervované“.

Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť preddavok na Kúpnu cenu (ďalej len „Preddavok“). Preddavok sa platí na účet Sprostredkovateľa. Až do uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude Sprostredkovateľ uschovávateľom Preddavku a použije ho len v súlade s článkom 3.15 VOP, t.j. za účelom úhrady Kúpnej ceny po uzatvorení Kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný uhradiť Preddavok na Tovar vopred, a to pred odoslaním Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Prijatie Preddavku Sprostredkovateľ potvrdí Kupujúcemu na trvanlivom nosiči, napríklad emailom.

Kupujúci môže zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby:

bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány TatraPay; alebo

bezhotovostným prevodom na účet číslo IBAN: SK5711000000002941058393.

Úspešnú úhradu Preddavku Sprostredkovateľ Kupujúcemu potvrdí. Týmto momentom sa Rezervačná zmluva považuje za uzatvorenú.

Predávajúci ani Sprostredkovateľ Kupujúcemu faktúru nedoručuje.

Objednaním tovaru Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť Preddavok. Odoslaním objednávky Kupujúci ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred zaslaním Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Doručenie Tovaru a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

O úspešnom uskutočnení Objednávky a zaplatení Preddavku zo strany Kupujúceho Sprostredkovateľ informuje Predávajúceho a poskytne mu identifikačné údaje Kupujúceho (meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu doručenia Tovaru).

Predávajúci je povinný následne odoslať Tovar na adresu Kupujúceho doporučenou poštou s doručenkou do vlastných rúk alebo kuriérom. Doručenie Tovaru sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho a povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu. O odoslaní Tovaru je Predávajúci povinný informovať Sprostredkovateľa a poslať mu kópiu podacieho lístka alebo obdobný doklad od kuriéra. Sprostredkovateľ o tejto skutočnosti následne informuje Kupujúceho a poskytne mu kópiu tohto dokladu, spolu s identifikačnými údajmi Predávajúceho (meno, priezvisko a adresu doručenia Tovaru).V prípade konfliktných situácií, napríklad podľa článku 3.17 nižšie, Sprostredkovateľ poskytne Kupujúcemu na jeho žiadosť aj telefónne číslo a email Predávajúceho.

Predávajúci je povinný vhodným spôsobom Tovar zabaliť, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Za takéto poškodenie zodpovedá Predávajúci. Pred odoslaním je Predávajúci povinný urobiť fotodokumentáciu odosielaného Tovaru spolu s jeho identifikačnými znakmi. Objednaný tovar je Kupujúci povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru Kupujúci potvrdí písomne na dodacom doklade. Kupujúci je ďalej povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek vád Tovar neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka Tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti prepravy a dodania. Ak nepreukáže Kupujúci opak, má sa za to, že Tovar bol doručený neporušene. Prevzatie Tovaru a jeho súlad s ponukou zverejnenou na Webovej stránke je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia, potvrdiť Sprostredkovateľovi. O tomto Sprostredkovateľ bezodkladne informuje Predávajúceho. Momentom doručenia informácie o prijatí ponuky na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Predávajúcemu, či už zo strany Kupujúceho (prostredníctvom Sprostredkovateľa), alebo zo strany pošty alebo kuriéra, sa považuje za prijatie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a týmto momentom sa považuje Kúpna zmluva za uzatvorenú. Záväzok Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu je splnená zaplatením Preddavku. V tomto momente sa Preddavok považuje za zaplatenú Kúpnu cenu, Predávajúci je oprávnený vybrať Kúpnu cenu u Sprostredkovateľa a Sprostredkovateľ je Kupujúcim splnomocnený a zároveň povinný Kúpnu cenu (po odpočítaní Odmeny) previesť na účet Predávajúceho. V momente uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa považuje služba Sprostredkovateľa zo Sprostredkovateľskej zmluvy a Rezervačnej zmluvy za splnenú. Záväzok Sprostredkovateľa previesť na účet Predávajúceho Kúpnu cenu (po odpočítaní Odmeny) je splnený jej pripísaním na účet Predávajúceho.

V prípade, že prevzatý Tovar nie je v súlade s ponukou zverejnenou na Webovej stránke, je o tom Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od jeho prevzatia, informovať Sprostredkovateľa, zaslať mu fotografiu doručeného Tovaru s popisom nesúladu a zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho doporučenou poštou s doručenkou do vlastných rúk alebo kuriérom. Po doručení Tovaru Predávajúcemu Sprostredkovateľ vráti prijatý Preddavok na účet Kupujúceho.

Ak nie je dohodnuté inak, Tovar sa doručuje len na území Slovenskej republiky.

Bonusová služba pre Kupujúcich

Kupujúci je oprávnený si u Sprostredkovateľa objednať aj bonusovú službu, ktorej predmetom je overenie súladu ponuky Tovaru zverejnenej na Webovej stránke so skutočným stavom (ďalej len „Bonusová služba“). Predmetom tejto služby je overenie súladu popisu Tovaru a stavu zodpovedajúcemu na fotografiách, nie overenie, či Tovar je originálnym výrobkom (nie je napodobeninou).

Kupujúci prejaví záujem o Bonusovú službu prostredníctvom Prostriedkov diaľkovej komunikácie, napríklad emailom. Následne Sprostredkovateľ oznámi Kupujúcemu cenu za Bonusovú službu a cenu dodatočného poštovného (viď článok 4.5), prípadne ďalšie podmienky tejto služby. Po akceptácii Kupujúceho je zmluva o Bonusovej službe uzatvorená (ďalej len „Zmluva o bonusovej službe“).

Sprostredkovateľ poskytne Kupujúcemu Bonusovú službu po zaplatení dohodnutej ceny na základe Sprostredkovateľom vystavenej faktúry.

K poskytnutiu Bonusovej služby dôjde v momente, kedy Sprostredkovateľ potvrdí Kupujúcemu výsledok overenia súladu ponuky Tovaru zverejnenej na Webovej stránke so skutočným stavom.

Po uzatvorení Zmluvy o bonusovej službe vyzve Sprostredkovateľ Predávajúceho, aby Tovar doručil Sprostredkovateľovi za účelom poskytnutia Bonusovej služby Kupujúcemu a po jej poskytnutí Sprostredkovateľ odošle Tovar Kupujúcemu. V súvislosti s poskytnutím Bonusovej služby vznikajú dodatočné poštovné náklady na doručenie Tovaru od Sprostredkovateľa Kupujúcemu, o výške ktorých bude Kupujúci poučený, táto výška bude vzájomne odsúhlasená a bude predmetom Sprostredkovateľom vystavenej faktúry.

V prípade poskytovania Bonusovej služby sa ustanovenia článkov 3.14 až 3.18, ktoré upravujú Doručenie Tovaru a uzatvorenie Kúpnej zmluvy menia tak, že k Zmena 3.14 až 3.18., že k návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde v momente, kedy po poskytnutí Bonusovej služby dôjde k doručenie Tovaru zo Strany Sprostredkovateľa Kupujúcemu. Ostatné ustanovenia sa aplikujú primerane.

Odstúpenie zmluvy

Odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy zo strany Predávajúceho

Od Sprostredkovateľskej zmluvy má Predávajúci možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Tým nie sú dotknuté práva Predávajúceho podľa článku 2.4. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Sprostredkovateľskej zmluvy Predávajúci odoslal Sprostredkovateľovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

S poskytovaním sprostredkovateľskej služby začne Sprostredkovateľ hneď po uzatvorení Sprostredkovateľskej zmluvy a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy. Za týmto účelom si Sprostredkovateľ vyžiada od Predávajúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy a vyhlásenie o tom, že Predávajúci bol o riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Predávajúci berie na vedomie, že nemôže od Sprostredkovateľskej zmluvy odstúpiť, ak sa poskytovanie služby začalo s jeho výslovným súhlasom a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Odstúpenie od Rezervačnej zmluvy a Zmluvy o bonusovej službe zo strany Kupujúceho podľa článku 1.4 bod (i)

Od Rezervačnej zmluvy a Zmluvy o bonusovej službe má Kupujúci podľa článku 1.4 bod (i) možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho podľa článku 3.17. Lehota na odstúpenie od Rezervačnej zmluvy a od Zmluvy o bonusovej službe sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy Kupujúci odoslal Sprostredkovateľovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

S poskytovaním rezervačnej služby začne Sprostredkovateľ hneď po uzatvorení Rezervačnej zmluvy, s poskytovaním Bonusovej služby hneď po doručení Tovaru Predávajúcim Sprostredkovateľovi, v oboch prípadoch, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od týchto zmlúv. Za týmto účelom si Sprostredkovateľ vyžiada od Kupujúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmlúv a vyhlásenie o tom, že Kupujúci bol o riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že nemôže od Rezervačnej zmluvy a od Zmluvy o bonusovej službe odstúpiť, ak sa poskytovanie služby začalo s jeho výslovným súhlasom a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Všeobecné ustanovenia o odstúpení od zmluvy

Nižšie uvedené ustanovenia o odstúpení od zmluvy sa aplikujú v prípade odstúpenia od Sprostredkovateľskej zmluvy zo strany Predávajúceho, ako aj v prípade odstúpenia od Rezervačnej zmluvy a od Zmluvy o bonusovej službe zo strany Kupujúceho Spotrebiteľa.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Sprostredkovateľa v listinnej podobe (napríklad listom) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad emailom). Postačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť z Webovej stránky po kliknutí na tento odkaz a ktorý je Spotrebiteľovi zaslaný ako príloha VOP. Prijatie odstúpenia od zmluvy Sprostredkovateľ potvrdí Spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil, napríklad Licenčná zmluva, ktorú Predávajúci udelil Sprostredkovateľovi.

Po odstúpení od zmluvy Sprostredkovateľ vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. Preddavok, ktorý je určený na úhradu Kúpnej ceny za Tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru. Preddavok bude Kupujúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Sprostredkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od Rezervačnej zmluvy. Úhrada Preddavku bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade, že pred doručením Oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho dôjde k odoslaniu Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, bude platba Kupujúcemu uhradená až po tom, čo bude Tovar doručený späť Predávajúcemu ako neprevzatý, pretože momentom uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa Preddavok považuje za úhradu Kúpnej ceny. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa článku 3.17.

Po odstúpení od zmluvy Sprostredkovateľ nebude Predávajúcemu vracať žiadne platby, keďže pred úplným poskytnutím služieb podľa Sprostredkovateľskej zmluvy žiadne platby od Predávajúceho neprijal.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy, neposkytuje žiadnu záruku na Tovar a nezodpovedá za žiadne vady, ktoré Tovar má alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

Sprostredkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi (Predávajúcemu aj Kupujúcemu) len za to, že ním poskytovaná služba bude v zhode s VOP.

Ak ide o takú vadu služby, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby vadu Predávajúci bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Spotrebiteľ požadovať poskytnutie novej Služby, alebo ak sa vada týka len časti služby, poskytnutie novej Služby len v tejto časti, ak tým Sprostredkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Sprostredkovateľ vždy môže poskytnúť novú službu, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o takú vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby služba mohla byť riadne užívaná ako služba bez vady, má Spotrebiteľ právo na opakované poskytnutie služby alebo má právo od Sprostredkovateľskej zmluvy alebo Rezervačnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Spotrebiteľ aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po odstránení vady alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po odstránení vady znamená, že sa vada, ktorá bola už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný Sprostredkovateľ určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Sprostredkovateľskej zmluvy alebo Rezervačnej zmluvy odstúpiť alebo nové poskytnutie služby.

Sprostredkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Sprostredkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Sprostredkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Pre zodpovednosť za vady služby vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa postupuje podľa ustanovení obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Pri poskytovaní našich služieb dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov. V rámci tejto časti VOP sa Vám snažíme transparentne poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako dlho ich uchovávame

Údaje potrebné za účelom plnenia zmluvy - Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), údaje o uzatvorení a plnení zmluvy vrátanie platieb, či už ide o Sprostredkovateľskú zmluvu, Rezervačnú zmluvu alebo Zmluvy o bonusovej službe, budeme spracovávať za účelom plnenia príslušnej zmluvy. Právnym základom je práve plnenie zmluvy. Doba uchovávania sú 5 rokov po jej splnení.

Údaje v súvislosti s platbami - Vaše osobné údaje na faktúrach (meno, priezvisko a adresa) a informácia o platbe, ďalej uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Registračné údaje - Ak si vytvoríte na Webovej stránke svoj účet, Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), vrátane Vašej histórie predaných, resp. objednaných Tovarov, budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho konta. Právnym základom je Váš súhlas. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte, t.j. kým si Vaše konto nezrušíte. V prípade, že sa po dlhšiu dobu do Vášho konta neprihlásite, môžeme Vám poslať email a pripomenúť Vám Vašu registráciu s otázkou, či si prajete pokračovať v používaní Vášho konta, alebo ho zrušiť.

Marketing - V prípade, že ste nám dali Váš súhlas, môžeme Vám doručovať reklamu, napríklad prostredníctvom emailu, a to buď o nás, našich výrobkoch a službách, prípadne o tretích stranách a ich výrobkoch a službách. Aké údaje, účel, právny základ a doba uchovávania. Právnym základom je Váš súhlas. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V niektorých obmedzených prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

Poskytnutie našim dodávateľom služieb (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Aktuálny zoznam príjemcov je dostupný tu. Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto sa tento zoznam môže priebežne meniť.

Ako Vaše osobné údaje chránime

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci EÚ platí voľný pohyb osobných údajov. V súčasnosti neplánujeme prenášať osobné údaje to krajín mimo EÚ (tretie krajiny). Ak to v budúcnosti budeme robiť, napríklad z dôvodu, že dodávatelia služieb budú umiestnení v takýchto krajinách (väčšina veľkých IT spoločností), budeme tak robiť v súlade s GDPR v prípade, že Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Máte otázky? Napíšte nám.

Ak máte otázky k týmto pravidlám spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, ozvite na nám, napríklad emailom na katysworldbazar@gmail.com . Radi Vám odpovieme.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Nižšie nájdete informácie o tom, aké cookies používame a ako ich môžete vymazať, prípadne zamedziť ich používanie.

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak nesúhlasíte s ich používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia Vášho webového prehliadača, aby nebolo možné doň cookies ukladať a následne používať.

Čo sú cookies a na čo slúžia

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového prehliadača Vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu (zariadenie) keď navštívite našu webovú stránku. Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.

Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

Aké cookies používame

Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies:

Nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookie sú potrebné na prehliadanie našich webových stránok, služieb, aplikácií a jednotlivých ich prvkov. Bez nich nie je možné poskytovať služby ako nákupný košík, uložené vyhľadávanie a podobne.

Funkčné cookies - Tieto súbory cookie nám umožňujú webovým stránkam zapamätať si Vaše preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli počas ich prehliadania alebo aj Vašu geografický polohu. Môžeme Vám tak prispôsobiť našu webovej stránky a poskytnúť jej lepšiu prezentáciu. Na základe Vašej geografickej polohy Vám napríklad vieme poskytnúť webovú stránku vo Vašom jazyku, na základe Vami prezeraných produktov alebo videí Vám tak vieme ponúknuť iné podobné produkty alebo videá. Tieto cookies Vás osobne neidentifikujú.

Analytické/výkonnostné cookies - Tieto súbory cookie zbierajú údaje o tom, ako používate naše webové stránky, napríklad či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky optimalizovať a zjednodušiť ich. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú v agregovanej podobe, teda anonymné. Žiadnym spôsobom Vás osobne neidentifikujú.

Ako vymazať a zamedziť používanie cookies

Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môže aj vo Vašom webovom prehliadači. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním cookies ich nevymažete, musíte to urobiť osobitne.

Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch:

Chrome

Internet Explorer

Mozilla

Safari

Do budúcna na webovej stránke plánujeme implementovať nástroj, ktorý Vám zjednoduší zmeniť nastavenia cookies.

Viac o cookies

Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v angličtine).

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nie je Spotrebiteľ (Predávajúci aj Kupujúci podľa článku 1.4 bod (i)) spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu.

Ak Sprostredkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom Spotrebiteľa. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že Sprostredkovateľ porušil práva Spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva Spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od Spotrebiteľa požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený touto Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany v takom prípade doplnia Zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Okresný úrad Trenčín, Odbor živnostenského podnikania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava a jej jednotlivé inšpektoráty.

V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu sa Predávajúci a Kupujúci môžu kedykoľvek obrátiť na Sprostredkovateľa, napríklad emailom na [].

VOP môže Sprostredkovateľ kedykoľvek meniť či dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Portálu a rušia sa tým dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou nových VOP.

VOP sú kedykoľvek dostupné na adrese https://www.katysworldbazaar.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

VOP sú platné a účinné od 7.7.2018